Yhtiökokouksen päätös kieltää ikkunoiden rakentaminen oli yhdenvertaisuusperiaatteen mukainen

Tapauksessa rakennusvalvontavirasto oli vuonna 2014 myöntänyt taloyhtiölle rakennusluvan kahdeksan uuden ikkunan avaamiseksi ullakolle rakennettuun huoneistoon. Vuonna 2019 taloyhtiön yhtiökokous teki kuitenkin päätöksen, jonka mukaan osakkaalle ei annettu lupaa julkisivun muuttamiseen ja ikkunoiden avaamiseen. Tuomioistuimen arvioitavaksi tuli ensinnäkin se, oliko asunto-osakeyhtiö hyväksynyt ikkunoiden rakentamisen vuonna 2014, ja mikäli ei, oliko yhtiökokouksen tekemä päätös kieltää rakentaminen osakkaiden yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen. Osakkeenomistaja tarvitsee yhtiön tiloissa tekemiinsä muutoksiin kirjallisen luvan yhtiöltä. Toisaalta jos yhdelle osakkaalle on annettu lupa rakentaa erityisrakennelmia, edellyttää osakkaiden yhdenvertaisuus, että tulevaisuudessa myös muille samassa asemassa oleville osakkaille myönnetään vastaava lupa. Helsingin hovioikeus ei myöntänyt kantajalle jatkokäsittelylupaa ja käräjäoikeuden ratkaisu jäi siten pysyväksi. Päätöksessään käräjäoikeus katsoi, ettei kantaja ollut näyttänyt hallituksen suostuneen päätöksessään ikkuna-aukkojen rakentamiseen. Sen lisäksi tuomioistuin totesi, ettei yhtiökokouksen päätös kieltää ikkuna-aukkojen toteuttaminen huoneistoon ollut loukannut osakkaiden yhdenvertaisuutta, eikä päätös siten ollut mitätön tai pätemätön.

Hallituksen lupa vuonna 2014

Tapauksessa esitetyn todistusaineiston perusteella ikkuna-aukkojen rakentamista oli käsitelty useammassa yhtiön hallituksen kokouksessa vuonna 2014 ja siihen oli suhtauduttu myötämielisesti. Pöytäkirjamerkinnöistä ei kuitenkaan käynyt ilmi, että hallitus olisi tehnyt nimenomaista päätöstä siitä, että ikkuna-aukkojen toteuttaminen hyväksyttäisiin taloyhtiön puolesta. Sen sijaan hallitus oli päättänyt, että asia tulisi viedä yhtiökokouksen päätettäväksi. Ikkunoiden rakentamisesta vastaavan yrityksen omistaja oli kuitenkin hakenut rakennuslupaa ikkunoille omalla riskillään, sillä hän uskoi sen olevan kannattava liiketoimi. Hän oli näin ollen tietoinen siitä, että lupaa pystyttäisiin hyödyntämään vain, jos hänen yhtiönsä ja asunto-osakeyhtiön väliset neuvottelut, jotka olivat tässä vaiheessa vielä kesken, päättyisivät suotuisasti. Tuomioistuin totesi kuitenkin, että rakennusluvan hakeminen ei osoita, että asunto-osakeyhtiön hallitus olisi tehnyt päätöksen ikkuna-aukkojen toteuttamisesta. Nimenomaisen suostumuksen puuttuessa kantaja ei näin ollen ollut näyttänyt, että asunto-osakeyhtiö olisi tehnyt päätöksen suostumuksen antamisesta ikkunoiden rakentamiseksi.

Yhtiökokouksen päätöksen yhdenvertaisuus

Koska tuomioistuin totesi, ettei suostumusta ollut annettu, tuli seuraavaksi arvioitavaksi, oliko yhtiökokouksen päätös kieltää osakkaan muutostyö ollut asunto-osakeyhtiölain yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen. Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakas tarvitsee yhtiön suostumuksen tehdäkseen muutostöitä yhtiön tiloissa, joihin esimerkiksi julkisivu lukeutuu. Yhtiöllä on oikeus kieltää tiloihinsa kohdistuva muutostyö eikä sen tarvitse perustella kieltäytymistään. Päätöksenteossa on kuitenkin noudatettava asunto-osakeyhtiölain osakkaiden yhdenvertaisuusperiaatetta. Yhdenvertaisuusperiaate edellyttää muun muassa, että mikäli yhdelle osakkaalle on myönnetty lupa jonkin muutostyön tekemiseen, sama lupa tulee myöntää muillekin osakkaille.

Taloyhtiössä oli toiselle osakkaalle annettu suostumus avata ovi kadunpuoleiseen julkisivuun. Ovi oli avattu toimistotilana toimivaan huoneistoon. Tilan vuokraaminen oli osoittautunut hankalaksi, sillä kulku tilaan oli tapahtunut porttikäytävästä, jossa oli jäteastioita. Näin ollen kadunpuoleisen ikkunan tilalle oli rakennettu ovi, ja tila oli vuokrattu. Muutos hyödytti tällä tavoin kaikkia osakkeenomistajia, eikä näin ollen ollut verrattavissa yksityisen osakkeenomistajan tekemään muutokseen. Tuomioistuin totesi lisäksi, että kahdeksan ikkunan rakentaminen ja oven avaaminen ikkunan kohdalle ovat toimenpiteinä muutenkin niin erilaisia, etteivät ne ole verrattavissa, vaikka ovi olisi rakennettu yksityisen osakkeenomistajan omistamaan huoneistoon.

Asunto-osakeyhtiö voi siis kieltää osakkaalta julkisivuun tehtävän muutostyön, vaikka sen rakentamiseen olisi jo ennakoidusti haettu rakennuslupa. Päätöksenteon pitää kuitenkin olla osakkaiden yhdenvertaisuusperiaatteen mukaista, eli asunto-osakeyhtiö ei voi kieltää sellaisen muutostyön toteuttamista, joka on aiemmin luvan kanssa toteutettu toisen osakkaan toimesta.