Korkeimman oikeuden linjauksen mukaan osakkeenomistaja saa asentaa ilmalämpöpumpun parvekkeelle

Taloyhtiön osakas oli asentanut lasitetulle parvekkeelleen ilmalämpöpumpun siten, että sen sisä- ja ulkoyksikön välinen läpivienti oli tehty rakennuksen ulkoseinään. Asennus oli tehty vastoin taloyhtiön antamaa kieltoa. Tuomioistuimen tehtäväksi tuli arvioida, katsotaanko ilmalämpöpumpun asentamisen olevan osakehuoneistossa vai yhtiön hallinnassa olevissa tiloissa tehtävänä muutostyönä. Osakkeenomistaja saa tehdä muutostöitä osakehuoneistossa vapaammin kuin yhtiön hallinnassa olevissa tiloissa, joissa muutoksiin vaaditaan etukäteinen kirjallinen suostumus. Ennakkopäätöksessään korkein oikeus (KKO) katsoi, että ilmalämpöpumpun asentaminen osakehuoneiston parvekkeelle lukeutuu osakehuoneistoon tehtäväksi muutostyöksi.

Käsillä olevassa tapauksessa oli kyse siitä, että osakkeenomistaja oli taloyhtiölle antamassaan muutosilmoituksessa ilmoittanut asentavansa ilmalämpöpumpun parvekkeelleen. Yhtiön isännöitsijä kuitenkin ilmoitti, ettei yhtiö anna lupaa ilmalämpöpumpulle muun muassa sen aiheuttaman meluhaitan vuoksi. Kiellosta huolimatta osakkeenomistaja asensi ilmalämpöpumpun parvekkeelleen eikä taloyhtiön kehotuksenkaan jälkeen poistanut sitä. Taloyhtiö teki myöhemmin pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessaan päätöksen, ettei se salli osakkaiden ilmalämpöpumppuasennuksia. Taloyhtiön hallitus valtuutettiin samalla poistattamaan luvattomat ilmalämpöpumput.

Yhtiö oli perustellut ilmalämpöpumpun asentamisen kieltämistä sillä, että sen mukaan rakennuksen ulkoseinät eivät kuulu osakkeenomistajan huoneistoon vaan asunto-osakeyhtiön hallintaan. KKO kuitenkin katsoi toisin, sillä sen mukaan rakennuksen ulkoseinä lukeutuu osakehuoneistoon kuuluvaan alueeseen, kun se sijaitsee osakkeenomistajan hallinnassa olevan huoneiston ja huoneistoon kuuluvan parvekkeen välissä. Tuomioistuimen mukaan ei olisi tarkoituksenmukaista, että muutostyöoikeus ei koskisi näin pientä osaa huoneistosta. Näin ollen ilmalämpöpumpun asentaminen parvekkeelle lukeutuu KKO:n mukaan osakehuoneiston muutostöiksi, joihin osakkeenomistajalla on oikeus ryhtyä omalla kustannuksellaan.

Osakkeenomistajan oikeus muutostöihin ei ole kuitenkaan täysin rajoittamaton. Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistaja saa tehdä muutoksia osakehuoneistossa, mutta yhtiö voi myös asettaa sille ehtoja, jos työ vahingoittaa rakennusta tai siitä aiheutuu muuta haittaa yhtiölle tai toisille osakkeenomistajille. Yhtiö voi myös kieltää muutostyön, jos siitä aiheutuu kohtuutonta haittaa suhteessa osakkeenomistajan saamaan hyötyyn. Vaikka käytännössä on yleistä, että osakkeenomistajat tekevät parvekkeellaan erilaisia muutostöitä, parvekkeen muutostöillä on riski vaikuttaa yhtiön kunnossapitovastuuseen tai aiheuttaa esteettistä haittaa yhtiölle tai toiselle osakkeenomistajalle, kuten rajoittaa toisen huoneiston näkyvyyttä tai sinne tulevan valon määrää. Käytännössä oikeus tehdä muutoksia on siten suppeampi kuin huoneiston sisäpuolella.

Tapauksessa korkein oikeus kiinnitti huomiota myös siihen, ettei muutostyölle oltu asetettu ehtoja, vaan ilmalämpöpumppujen asentaminen on suoraan kielletty. Kielto oli annettu siitäkin huolimatta, että tuomioistuimen arvioinnin mukaan muutostöistä koituu osakkeenomistajalle suurta hyötyä yhtiölle aiheutuvaan haittaan nähden. Tämän vuoksi tuomioistuin katsoi, että taloyhtiön tekemä päätös kieltää ilmalämpöpumput kokonaan oli kohtuuton. Osakkeenomistajalla oli oikeus asentaa ilmalämpöpumppu hallinnassaan olevalle parvekkeelle, ja taloyhtiön päätös kieltää osakkeenomistajilta oikeus tehdä kustannuksellaan muutoksia osakehuoneistossa rikkoi asunto-osakeyhtiölakia.

Jatkossa on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, ettei ilmalämpöpumpun asentamista voida kieltää osakkeenomistajilta ilman kohtuullista perustetta, vaikka muutostöille voidaankin edelleen asettaa ehtoja tai rajoitteita. Ilmalämpöpumpun asentamisen kieltäminen on mahdollista vain, jos siitä aiheutuva haitta on suhteeton osakkeenomistajan saamaan hyötyyn nähden.