Vuokralaisen minipossut tuhosivat asunnon

A ja B olivat vuokranneet asuinhuoneiston helmikuussa 2015. Vuokralaisten yhteiselo päättyi maaliskuussa 2017, kun B muutti pois huoneistosta. Vuokrasuhde jatkui vielä elokuun lopulle, jolloin myös A muutti pois. Asiassa esitetyn selvityksen mukaan huoneisto oli vuokrasuhteen päättyessä siivottomassa kunnossa. Lattioilla oli muun ohella minipossujen virtsaa ja ulostetta. Lattiapinnoitteet olivat vaurioituneet ja kosteutta oli sekä lattioiden alla että wc:n ympäristön alapohjassa. Vahinkojen aiheuttajaksi katsottiin vuokralaisen lemmikkipossut sekä WC-istuimen säiliön vuoto.

Vuokrasuhteen päättyessä huoneistossa oli voimakas hajuhaitta sekä laajoja kosteusvaurioita. Vuokralaiset eivät olleet näyttäneet, että hajuhaitta tai kosteusongelmat olisivat johtuneet muusta kuin vuokralaisten toiminnasta tai laiminlyönnistä. Sen sijaan näytetyksi oli tullut, että asunto oli vuokrasuhteen alkaessa hyvässä kunnossa ja vuokrasuhteen päätyttyä asuinkelvottomassa kunnossa. Hovioikeus katsoi, ettei asunnolle aiheutuneissa vahingoissa ollut kyse tavanomaisesta kulumisesta, vaan vuokralaiset olivat laiminlyöneet velvollisuutensa hoitaa huoneistoa huolellisesti ja vahingot kuuluivat vuokralaisen vastuulle.

Hovioikeus velvoitti A:n suorittamaan vahingonkorvauksena huoneiston korjauskustannuksista 42.191,93 euroa korkoineen ja menetetyistä vuokratuloista 3.200 euroa niin ikään korkoineen. Koska B oli asunut huoneistossa sinä ajankohtana, kun WC-istuimen säiliö oli vuotanut, B:n katsottiin A:n tavoin aiheuttaneen huoneistolle vahinkoa, koska oli laiminlyönyt ilmoittaa vuodosta vuokranantajalle. Näin ollen B oli velvollinen korvaamaan laiminlyönnistä aiheutunut vahinko yhteisvastuullisesti A:n kanssa. Minipossujen jätöksistä seuranneen hajuhaitan osalta B ei kuitenkaan ollut korvausvelvollinen. Asiassa oli riidatonta, että B oli muuttanut pois huoneistosta siinä vaiheessa, kun minipossut oli otettu asuntoon. Siten B ei ollut tahallisesti eikä laiminlyönnillään tai muulla huolimattomuudellaan aiheuttanut huoneistolle vahinkoa siltä osin, kuin kyse oli hajuhaitasta.