Kenelle kuuluu tieto hallituksen kokouspöytäkirjasta?

Asunto-osakeyhtiölaissa ei ole säädetty hallituksen kokouksen pöytäkirjan julkisuudesta. Näin ollen hallitus voi itse päättää, missä laajuudessa se julkaisee kokouspöytäkirjat.


Poikkeuksen edellä sanottuun tuo asunto-osakeyhtiölaki, jonka mukaan osakkeenomistajilla on oikeus saada tieto hallituksen päätöksestä, jos päätös koskee osakkaan omistamiin yhtiön osakkeisiin perustuvaa oikeutta tai velvollisuutta suhteessa taloyhtiöön tai toiseen osakkeenomistajaan. Osakkaalla on halutessaan oikeus saada tieto päätöksestä esimerkiksi silloin, kun päätös koskee osakkaan hallitsemaa osakehuoneistoa. Osakkaan pyynnöstä tällainen tieto on annettava kirjallisesti.

Lainkohdasta ei seuraa osakkaalle oikeutta saada nähtäväkseen pöytäkirjaa kokonaisuudessaan. Käytännössä hallitus voi täyttää osakkaan tietopyynnön antamalle tälle pöytäkirjanotteen osakkaan asiaa koskevasta päätöksestä. Kirjallisena pyydettyä tietoa ei ole välttämätöntä antaa juuri pöytäkirjanotteella, vaan tieto voidaan antaa myös muutoin kirjallisesti.

Tieto päätöksestä on annettava pyydettäessä. Vaikka taloyhtiön hallituksella ei ole lakiin perustuvaa, ns. aktiivista velvollisuutta tiedottaa osakkaille näitä koskevista päätöksistä, hallituksen oma-aloitteisuutta voidaan pitää suositeltavana. Avoin tiedottamiskulttuuri voi lisätä hallituksen toiminnan läpinäkyvyyttä ja sitä kautta myös osakkaiden luottamusta hallitukseen.

Tilintarkastajilla sekä toiminnantarkastajilla on aina oikeus saada hallituksen kokouspöytäkirjat nähtäväkseen. Lisäksi taloyhtiön hallituksen vaihtuessa pöytäkirjat on luovutettava uudelle hallitukselle.