Tuottavatko eri osakeryhmät yhtäläisen oikeuden yhteisten tilojen käyttämiseen?

Kaikki taloyhtiön hallitsemat tilat, eli yhteiset tilat, on ilmoitettu suoraan tai epäsuorasti taloyhtiön yhtiöjärjestyksessä. Tällaisia tiloja ovat esimerkiksi yleiset varastot, yhteinen sauna tai polkupyöräkellari. Harvoin on kuitenkin täysin selvää, kenellä on oikeus käyttää näitä tiloja tai voidaanko taloyhtiössä kieltää esimerkiksi pelkän autopaikkaosakkeen omaavaa tahoa käyttämästä yhteisiä tiloja. Vastauksia näihin kysymyksiin on haettava yhdenvertaisuusperiaatteen tarkoitusperistä ja yhtiöjärjestysmääräyksistä.

Asunto-osakeyhtiölain yhdenvertaisuusperiaatteen mukaan kaikilla osakkeilla on samat oikeudet yhtiössä, ellei yhtiöjärjestys määrää toisin. Tämä tarkoittaa, että yhtiökokous, hallitus tai isännöitsijä ei saa tehdä päätöstä tai ryhtyä muuhun toimenpiteeseen, joka on omiaan tuottamaan osakkeenomistajalle tai muulle epäoikeutettua etua yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kustannuksella. Jos tarkastelemme yhteisten tilojen käyttöä vain yhdenvertaisuusperiaatteen näkökulmasta, kaikilla yhtiön osakkailla, mukaan lukien autopaikkaosakkailla, on oikeus käyttää taloyhtiön yhteisiä tiloja.

Laki sallii poikkeamisen yhdenvertaisuusperiaatteesta yhtiöjärjestysmääräyksillä. Yhtiöjärjestykseen on mahdollista lisätä esimerkiksi määräys, jonka mukaan vain asuinhuoneistojen osakkailla ja asukkailla on oikeus käyttää taloyhtiön saunaa. Tällaisen määräyksen lisääminen yhtiöjärjestykseen vaatii kuitenkin kaikkien niiden osakkeiden omistajien suostumuksen, joiden oikeuksia on tarkoitus rajoittaa. Vaikka tällaisia määräyksiä ei yleisesti esiinny yhtiöjärjestyksissä, ne voisivat selventää huomattavasti yhdenvertaisuusperiaatteen tulkintaa. Yhtiöjärjestyksessä myös määritellään, mitkä tilat kuuluvat kullekin osakeryhmälle ja mihin tarkoitukseen niitä saa käyttää. Vastikkeiden maksamiseen liittyvät velvollisuudet voivat myös vaihdella yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Esimerkiksi autotalliosakkeiden vastikkeet voivat määräytyä eri tavoin kuin asuinhuoneistojen vastikkeet. Nämä ovat yleisiä esimerkkejä siitä, kuinka yhtiöjärjestyksessä voidaan asettaa eri osakeryhmät eri asemaan.

Arvioitaessa eri osakeryhmien oikeutta yhteisten tilojen käyttöön tulisi lisäksi ottaa huomioon asunto-osakeyhtiön tavoite. Asunto-osakeyhtiön keskeisin tehtävä on ylläpitää kiinteistöä ja rakennusta siten, että ne vastaavat osakkaiden ja heidän vuokralaistensa asumistarpeita. Tästä näkökulmasta tarkasteltuna taloyhtiön yhteiset tilat, kuten esimerkiksi sauna, palvelevat pääasiassa taloyhtiön asuinhuoneistojen osakkaita sekä asukkaita. Tästä johtuen on esiintynyt tulkintoja, joiden mukaan yhteiset tilat, kuten sauna, tulisi voida varata pääasiassa asuinhuoneistojen osakkaille ja asukkaille, jotka selvästi tarvitsevat näitä tiloja nimenomaisesti taloyhtiössä asumiseen. Tämän nojalla taloyhtiön olisi mahdollista kieltää autopaikkaosakasta käyttämästä yhteistä saunaa. On kuitenkin huomattava, että jos yhtiöjärjestyksessä ei ole selkeää määräystä yhteisten tilojen käytöstä, tilanteen oikeudellinen tulkinta voi olla epäselvä puuttuvan oikeuskäytännön vuoksi.