Muutoksia taloyhtiöiden paloturvallisuutta koskevaan vastuunjakoon

Vuoden 2024 alussa voimaan astuva pelastuslain uudistus muuttaa taloyhtiön paloturvallisuusvelvoitteita. Jatkossa taloyhtiön on huolehdittava siitä, että huoneistot varustetaan riittävällä määrällä palovaroittimia tai muita laitteita, jotka havaitsevat alkavan tulipalon mahdollisimman aikaisin sekä varoittavat huoneistoissa olevia. Taloyhtiö on lisäksi velvollinen huolehtimaan palovaroittimien tai muiden laitteiden toimintakunnosta. Huoneiston asukkaan vastuulle jää ilmoittaa taloyhtiölle palovaroittimien tai muiden laitteiden vioista sekä testata säännöllisesti laitteiden toimintakunto saamansa ohjeistuksen mukaisesti. Lakimuutoksen tarkoituksena on parantaa taloyhtiöiden paloturvallisuutta.

Taloyhtiöllä tai tämän edustajalla, esimerkiksi huoltoyhtiöllä, on oikeus päästä huoneistoon, kun se on välttämätöntä uusien velvoitteiden toteuttamiseksi. On tosin huomattava, että käynti huoneistossa tulee järjestää asukkaalle sopivana ajankohtana kohtuullisen ajan kuluessa, ellei työn kiireellisyys tai laatu muuta vaadi.

Lakimuutos astuu voimaan vuoden 2024 alussa kahden vuoden siirtymäajalla. Tämä tarkoittaa, että taloyhtiön uusien velvoitteiden soveltaminen alkaa vasta vuoden 2026 alussa. Taloyhtiön kannattaa kuitenkin valmistautua muutokseen hyvissä ajoin. Uudet velvoitteet on hyvä huomioida esimerkiksi laadittaessa taloyhtiön budjettia, sillä uudistuksen yhteydessä taloyhtiö voi joutua hankkimaan ja asentamaan uusia palovaroittimia sekä huoltamaan vanhoja. Taloyhtiö voi halutessaan myös ulkoistaa palovaroittimien hankinnan, asennuksen sekä huollon ulkopuoliselle palveluntarjoajalle, kuten huoltoyhtiölle.