Miten taloyhtiön tulee toimia osakkaan maksukyvyttömyystilanteessa?

Inflaation myötä kiristynyt taloustilanne on näkynyt taloyhtiöiden osakkaiden maksuongelmien lisääntymisenä. Ongelmia voivat aiheuttaa esimerkiksi pitkään jatkuneen matalan korkotason aikana otetut asuntolainat, jotka ovat korkojen nousun myötä käyneet liian suuriksi osakkaiden nykyiseen maksukykyyn nähden. Samanaikaisesti taloyhtiöt ovat joutuneet tekemään korotuksia hoitovastikkeisiin ja myös rahoitusvastikkeiden korkokulut ovat nousseet.

Taloyhtiön ensisijainen keino puuttua osakkaan vastikerästeihin on maksukehotuksen antaminen. Mikäli osakas ei maksukehotuksesta huolimatta kykene lyhentämään vastikerästejään, taloyhtiön hallitus voi aloittaa huoneiston haltuunottomenettelyyn. Menettelyn ensimmäisessä vaiheessa taloyhtiön hallituksen tulee antaa osakkaalle kirjallinen varoitus, jossa ilmoitetaan sen antamisen peruste sekä mahdollisuudesta huoneiston haltuunottoon. Mikäli osakas korjaa menettelynsä varoituksen johdosta, taloyhtiöllä ei ole oikeutta ottaa huoneistoa hallintaansa. Toisaalta ongelman jatkuessa taloyhtiön yhtiökokous voi päättää huoneiston ottamisesta taloyhtiön hallintaan enintään kolmeksi vuodeksi. Päätöksen myötä taloyhtiöllä on oikeus vuokrata osakkaan huoneistoa ja kattaa kertyneitä vastikerästejä saamillaan vuokratuloilla.

Huoneiston haltuunotosta huolimatta sen omistusoikeus säilyy edelleen osakkaalla. Toisaalta epäonnistunut haltuunottomenettely voi pahimmassa tapauksessa johtaa osakkaan konkurssiin ja tätä kautta huoneiston realisointiin. Tällöin vastikerästit kuitataan huoneiston myynnistä saaduilla varoilla.

Taloyhtiön kannattaa puuttua osakkaiden maksurästeihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, sillä viivästely voi pahimmillaan johtaa tilanteeseen, jossa taloyhtiö ei kykene lyhentämään yhtiölainaa pankille. Tällaisessa tilanteessa taloyhtiö voi yrittää neuvotella pankin kanssa joustoista lainanlyhennyksiin. Lisäksi taloyhtiö voi periä ylimääräisiä vastikkeita muilta kuin maksukyvyttömiltä osakkailta. Tällöin myös sellaiset osakkaat, joilla ei ole omaa yhtiölainaa, joutuvat maksuvelvollisiksi maksukyvyttömän osakkaan maksurästeistä.