Kuka on vastuussa taloyhtiöiden talvikunnossapidosta?

Kevään tehdessä pikkuhiljaa tuloaan, on tärkeää, että taloyhtiöt hoitavat talvikunnossapidon oikeaoppisesti talvikauden loppuun asti. Kiinteistönomistajana taloyhtiö on velvollinen huolehtimaan siitä, että liikkuminen kiinteistön alueella on turvallista talon asukkaille sekä talon ulkopuolisille. Taloyhtiön johdolla, jolla tarkoitetaan pääasiassa hallitusta ja isännöitsijää, on asunto-osakeyhtiölain 7 luvun 2 §:n mukaan velvollisuus huolehtia kiinteistönpidosta. Taloyhtiöillä on korostunut huolellisuusvelvoite alueensa turvallisuudesta, ja mahdollisissa vahinkotapauksissa ensisijainen korvausvastuu vahingonkärsineelle onkin kiinteistönomistajalla.

Talvikunnossapidon kohdalla taloyhtiöt usein ulkoistavat velvoitteensa huoltoyhtiöiden hoidettavaksi. Huomionarvoista on muistaa, että sopimuksesta huolimatta vastuu kiinteistön turvallisuudesta on kuitenkin kiinteistönomistajalla eli taloyhtiöllä. Huoltosopimus kannattaa aina tehdä kirjallisesti ja siihen kannattaa sisällyttää selkeästi huoltoyhtiön tekemät työt ja tavoiteltu lopputulos. Taloyhtiön tulee seurata, että sopimuskumppani suorittaa sovitut kunnossapitotoimet.

Taloyhtiöt ovat vastuussa mm. seuraavista tehtävistä:

  • Liukkauden torjunta ja lumen auraus. Kiinteistön alueella kaikki pääasialliset kulkuväylät tulee hiekoittaa tai hoitaa muulla tavoin siten, että vähennetään liukastumisvaaraa. Katujen ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain mukaan tontin kohdalla olevan jalkakäytävän tai tontille johtavan kulkutien kunnossapidosta vastaa kiinteistönomistaja, ellei kunta ole ottanut sitä vastuulleen. Tontinomistajan velvollisuutena on tarvittaessa myös poistaa jalkakäytävälle tai sen vierelle kertyneet lumivallit sekä pitää jalkakäytävän viereinen katuoja ja sadevesikouru lumettomana ja jäättömänä. Myöskään autolle kuljettaessa asukkailla ei tule olla liukastumisvaaraa, joten myös pysäköintipaikkojen kunnosta on pidettävä huolta.
  • Katolta putoava lumi. Järjestyslain mukaan kiinteistönomistajan on huolehdittava, ettei katolta putoava lumi, jää tai muut esineet aiheuta vaaraa kiinteistöllä liikkuville. Tarvittaessa vaaraa aiheuttava alue tulee eristää.

Monissa pienemmissä taloyhtiöissä talvikunnossapito hoidetaan talkoovoimin yhtiön osakkaiden kesken. Talkootyöhön osallistuminen on vapaaehtoista, joten tilanteessa jossa yksi osakkaista kieltäytyy omasta vuorostaan tai laiminlyö vuoronsa, on yhtiön järjestettävä talvikunnossapito muulla tavoin. Yhtiön tulee siis valvoa, noudatetaanko vuoroja, ja pitää huolta, että kunnossapito toteutuu. Vaikka pääsääntönä on, että vahinkotilanteissa vastuu on yhtiöllä, voidaan joissakin tapauksissa katsoa osakkaan suostuneen talkootyönä tehtävän työn kautta siihen, että laiminlyönnistä ei olekaan vastuussa taloyhtiö.