Hallituksettoman asunto-osakeyhtiön poistouhka kaupparekisteristä

Asunto-osakeyhtiölain mukaan asunto-osakeyhtiöllä on oltava hallitus. Asunto-osakeyhtiötä perustettaessa yhtiölle on muodostettava hallitus ja toisaalta, jos hallituksen jäsenellä on erotessaan syytä olettaa, että yhtiöllä ei enää ole muita hallituksen jäseniä, hänen on huolehdittava siitä, että yhtiökokous kutsutaan koolle valitsemaan uutta hallitusta. Hallituksen tehtävä on huolehtia yhtiön hallinnosta sekä kiinteistön ja rakennusten pidon ja muun toiminnan järjestämisestä. Lisäksi hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Voidaankin sanoa, että hallitus on taloyhtiön asioiden yleinen hoitovelvollinen, joka toimii myös toimeenpanevana toimielimenä ja voi lisäksi itsenäisesti päättää tehtäviinsä kuuluvista asioista.

Asunto-osakeyhtiöitä, jotka eivät ole ilmoittaneet hallitustaan kaupparekisteriin uhkaa rekisteristä poistaminen. Patentti- ja rekisterihallituksella on oikeus poistaa hallituksettomia asunto-osakeyhtiöitä kaupparekisteristä, joka perustuu asunto-osakeyhtiölakiin. Suomen Patentti- ja rekisterihallitus aloitti ensimmäisen hallituksettomia yrityksiä ja asunto-osakeyhtiöitä koskevan massapoistomenettelyn syyskuussa 2019, jonka jälkeen massapostoja suunniteltu tehtävän kerran vuodessa. Tämä tarkoittaa, että toimivakin asunto-osakeyhtiö voi joutua poistetuksi kaupparekisteristä, jos se ei ilmoita toimikelpoista hallitusta kaupparekisteriin ja yrityksen määräämiselle selvitystilaan ei ole edellytyksiä.  

Patentti- ja rekisterihallituksen poistotoimet jakaantuvat kolmeen eri vaiheeseen. Ensin Patentti- ja rekisterihallitus lähettää kehotuskirjeen, jossa asunto-osakeyhtiötä kehotetaan ilmoittamaan hallitus viivytyksettä. Toisessa vaiheessa Patentti- ja rekisterihallitus rekisteröi kehotuksen asunto-osakeyhtiön kaupparekisteritietoihin sekä julkaisee kehotuksen ja sen saaneet yritykset Virallisessa lehdessä. Kolmanneksi Patentti- ja rekisterihallitus poistaa yrityksen kaupparekisteristä tai määrää sen selvitystilaan.

Asunto-osakeyhtiö välttyy rekisteristä poistamiselta, jos se tekee kaupparekisteriin muutosilmoituksen hallituksesta ja ilmoittaa näin uuden hallituksen. Ilmoitetun hallituksen kokoonpanon täytyy olla yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen mukainen. Asunto-osakeyhtiö voi tehdä muutosilmoituksen netin kautta Patentti- ja rekisterihallituksen ja Verohallinnon yhteisessä YTJ-palvelussa eli yritys- ja yhteisötietojärjestelmän sivuilla. Ilmoituksen allekirjoittaa joku hallituksen jäsenistä tai isännöitsijä. Hallituksen varsinainen jäsen tai isännöitsijä voi valtuuttaa myös jonkun muun tekemään ilmoituksen netissä. Prokura ei kuitenkaan riitä kaupparekisteri-ilmoituksen allekirjoittamiseen. Lisäksi jokainen kaupparekisteriin merkitty henkilö, joka on joko eronnut tai jonka tehtävä on muutoin päättynyt, voi itse tehdä asiaa koskevan muutosilmoituksen. Hallituksen kokoonpanoa koskevaan ilmoitukseen on liitettävä päätös hallituksen valinnasta sekä selvitys hallituksen puheenjohtajan valinnasta. Ilmoitus muutoksista on syytä tehdä aina viivytyksettä.