Etäyhteydellä järjestettävistä yhtiökokouksista tehdään laillisia lakimuutoksella

Hallitus antoi 21.4.2022 eduskunnalle esityksen lakimuutoksista, jotka tulevat vaikuttamaan muun muassa yhtiökokousten pitämiseen. Muutokset tulisivat muuttamaan muun muassa osakeyhtiölain ja asunto-osakeyhtiölain säännöksiä etäyhteyden välityksellä pidettävistä kokouksista. Hallitus katsoo etäosallistumisen helpottamisen ja etäkokousten sallimisen olevan perusteltua, sillä esitettyjen muutosten tavoitteena on muun muassa parantaa osakkaiden osallistumismahdollisuuksia ja siten myös lisätä osallistumisaktiivisuutta.

Tulevaisuudessa yhtiökokous voitaisiin järjestää täysin etäyhteyksien välityksellä ilman fyysistä kokouspaikkaa. Etäkokouksissa osakkeenomistajat voivat käyttää oikeuksiaan täysimääräisesti. Edellä mainittujen etäkokousten salliminen edellyttäisi, että siitä määrätään yhtiöjärjestyksessä. Tällainen yhtiöjärjestyksen muuttaminen vaatii määräenemmistöä, joka yleensä on kaksi kolmasosaa äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

Etäkokouksiin siirtyneen asunto-osakeyhtiön vähemmistöomistajalla, joka omistaa vähintään 10 % kaikista yhtiön osakkeista, tulee kuitenkin olla oikeus osallistua kokoukseen kokouspaikalla. Tällainen vähemmistöosakas voikin vaatia ns. hybridikokousta eli kokousta, johon täydet osallistumisoikeudet omaavat osakkeenomistajat voivat osallistua valintansa mukaan joko etäyhteyden välityksellä tai saapumalla kokouspaikalle. Vaatimus kokouspaikalla osallistumiseen tulee tehdä siinä määrin hyvissä ajoin, että se ehditään sisällyttää kokouskutsuun.

Etäkokousten lisäksi lakiehdotuksessa esitetään tarkentavaa sääntelyä edellä mainittuun hybridikokoustoimintaan. Esityksen mukaan yhtiökokous voisi tulevaisuudessa tavallisella enemmistöpäätöksellä sisällyttää yhtiöjärjestykseen osakkaille mahdollisuuden osallistua yhtiökokouksiin etäyhteyden välityksellä. Lisäksi vähintään 30 osakehuoneiston asunto-osakeyhtiöissä kymmenesosan osakkeista omistavilla henkilöillä olisi tulevaisuudessa oikeus vaatia hybridikokouksen järjestämistä perinteisen kokouksen sijasta, ellei yhtiöjärjestyksessä rajoiteta tällaisen kokouksen järjestämistä.

Etäosallistumismahdollisuuksien tarjoamisen helpottamiseksi voidaan edellyttää, että osakkeenomistajan ilmoitus etäosallistumisesta olisi sitova. Tämä mahdollistaa kokouspaikan mitoittamisen tarkoituksenmukaiseksi, kun paikalle tulijoiden määrä on ennakkoon tiedossa. Ennakkoilmoittautumisen sitovuudesta tulee ilmoittaa jo kokouskutsussa.

Lakiehdotuksessa esitetään myös erilaisia etä- ja hybridikokousten osallistumisoikeutta täydentäviä keinoja, joita voitaisiin hyödyntää joko kokouksen aikana tai ennen kokousta. Tällaisia keinoja ovat esimerkiksi äänestyksen, kysymysten ja vastaehdotusten tekomahdollisuus jo ennen yhtiökokousta, kokouksen aikainen kirjallinen kysely- ja kommentointimahdollisuus sekä mahdollisuus vain kokouslähetyksen seuraamiseen.

Mahdolliset tekniset häiriöt on myös huomioitu lakiesityksessä, jonka mukaan yhtiökokouksen puheenjohtajalla on oikeus keskeyttää yhtiökokous, mikäli tietoliikenteessä tai yhtiökokouksen järjestämisessä käytetyssä muussa teknisessä apuvälineessä havaitaan toimintahäiriöitä, jotka voisivat vaikuttaa kokouksen päätösten pätevyyteen ja joiden korjaaminen voisi viivästyttää kokousta olennaisesti. Yhtiökokousta tulee tällöin jatkaa 10 arkipäivän kuluessa.

Lakimuutosten olisi esityksen mukaan määrä tulla voimaan 1.7.2022.