Taloyhtiössä huomioidaan ikäihmisten asuminen

Suurin osa Suomessa 65 vuotta täyttäneistä, yksin asuvista henkilöistä asuu kerrostalossa. Yksinasuvien 65 vuotta täyttäneiden määrä kasvoi vuodesta 2015 vuoteen 2016 yli 10 000 henkilöllä. Ikäihmisten tarpeet tulevat huomioitavaksi myös taloyhtiöissä ja työllistävät isännöitsijöitä yhä enemmän. 

Iäkkäällä henkilöllä ei aina ole omaa tukiverkostoa, jonka puoleen voisi avun tarpeessa kääntyä. Verkoston puuttuessa naapuri voi olla ensimmäinen, joka huomaa seniorin heikentyneen toimintakyvyn. Kyse ei ole vain asukkaan omasta, vaan myös taloyhtiön yleisestä turvallisuudesta. Muistisairaan henkilön voi olla vaikeaa huolehtia kodin paloturvallisuudesta tai huoneiston kunnosta.

Asunto-osakeyhtiölaissa ei ole erikseen säännelty, miten hallituksen ja isännöitsijän tulisi ennakoivasti huomioida ikäihmisten erityistarpeet. Laki ei myöskään sääntele sitä, miten hallituksen tai isännöitsijän tulisi toimia, jos he havaitsevat iäkkään asukkaan olevan kykenemätön huolehtimaan terveydestään tai turvallisuudestaan. Tapaukset ovat kovin erilaisia ja niihin puuttuminen vaatii aina tilannekohtaista arviota.

Hallituksen ja isännöitsijän yleiset velvollisuudet

Hallitus huolehtii asunto-osakeyhtiölain mukaan mm. yhtiön hallinnosta sekä kiinteistön ja rakennusten pidon ja muun toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen tehtävät on määritelty laissa yleisluonteisesti. Käsitys siitä, mitä niihin kuuluu, voi muuttua ajan kuluessa.  

Isännöitsijä huolehtii kiinteistön ja rakennusten pidosta ja hoitaa yhtiön päivittäistä hallintoa hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Isännöitsijän on annettava hallitukselle tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi. Tärkeää on, että tiedonkulku hallituksen ja isännöitsijän välillä toimii.

Hallituksen ja isännöitsijän yleisistä velvollisuuksista voidaan johtaa toimintavelvoitteita ikäihmisten tarpeisiin ja taloyhtiön yleiseen turvallisuuteen liittyen. Jos hallitus tai isännöitsijä saa tietää iäkkään asukkaan heikentyneen toimintakyvyn olevan vaaraksi henkilölle itselleen tai muille asukkaille, tulee hallituksen ja isännöitsijän vähintään arvioida tilanteen vakavuus ja vaadittavat toimenpiteet. Heiltä ei voida kuitenkaan edellyttää asukkaiden voinnin tarkkailua tai iäkkään henkilön kotona asumisen sujuvuutta.

Hallituksessa on hyvä keskustella yleisellä tasolla siitä, onko rakennus turvallinen ikääntyneitä asukkaita ajatellen ja voitaisiinko turvallisuutta parantaa. Tämä on tärkeää erityisesti, jos yhtiössä on paljon iäkkäitä asukkaita. Kyse voi olla pienistä esteettömyyttä parantavista toimenpiteistä; esim. rappukäytävän ulko-ovi voidaan muuttaa avautumaan automaattisesti.

Ilmoitus viranomaiselle?

Laissa ikääntyneiden toimintakyvyn tukemisesta ja sosiaali- ja terveyspalveluista säädetään iäkkään henkilön palveluntarpeesta ilmoittamisesta. Lain 25 § koskee tilannetta, jossa iäkäs henkilö on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan. Terveydenhuollon ammattihenkilöllä tai kunnan sosiaalitoimen, pelastustoimen, hätäkeskuksen tai poliisin palveluksessa olevalla henkilöllä on tehtävässään saadun tiedon perusteella velvollisuus ilmoittaa viipymättä asiasta kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle viranomaiselle.

Laki ei siis suoraan aseta hallituksen jäsenelle tai isännöitsijälle ilmoittamisvelvollisuutta, mutta lain mukaan ilmoituksen voi salassapitosäännösten estämättä tehdä. Vaikka velvollisuutta ei ole laissa asetettu, on säännöksen tarkoittamissa tilanteissa erittäin suositeltavaa tehdä ilmoitus. Sen tekeminen voi edistää paitsi asukkaan omaa turvallisuutta, ennaltaehkäistä vaaratilanteita, joita heikentynyt toimintakyky saattaa taloyhtiössä aiheuttaa. Erityisen tärkeää ilmoituksen tekeminen on, jos tiedossa on, ettei ikääntyneellä ole tukiverkostoa, joka puuttuisi tilanteeseen.

Yhteisöllisyys luo turvaa

Pienissä taloyhtiöissä asukkaat usein tuntevat toisensa. Yhteisöllisyys saattaa osittain helpottaa myös hallituksen ja isännöitsijän työtä. Isoissa yhtiöissä, joissa asukkaat ehkä vaihtuvat usein, iäkkäiden ihmisten avuntarve voi jäädä helpommin huomaamatta.  

Hallitus ja isännöitsijä voivat toiminnallaan edesauttaa iäkkään ihmisen kotona asumisen turvallisuutta. Talon ilmoitustaululle voi vaikkapa laittaa tietoa kodin turvaratkaisuista.