Kilpailuttamisvelvoite hissihankkeissa

Suomessa on edelleen paljon taloyhtiöitä, joissa ei ole hissiä lainkaan. Väestön ikääntymisen myötä tarve hissien jälkiasennukseen kasvaa. Remontit ovat suuria hankkeita taloyhtiöille etenkin urakoiden hintojen vuoksi, jotka voivat nousta korkeiksi.

Taloyhtiön rakentaessa kokonaan uutta hissiä hissittömään asuinkerrostaloon, voi taloyhtiö saada hissin rakennushankkeeseen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta (ARA) rahallista avustusta. Avustusta on haettava erikseen, jolloin taloyhtiöllä on oltava esittää päätös hissin rakentamisesta sekä kunnollinen hankesuunnitelma. Avustusta voi saada suunnittelu- ja hankintakustannuksiin sekä tarvittaviin rakennusteknisiin- ja LVIS-teknisiin töihin. Avustuksen määrä voi olla enintään 45 % hankkeen välttämättömistä kokonaiskustannuksista. Tämän lisäksi monet kunnat myöntävät vielä asunto-osakeyhtiöille lisäavustusta hissin rakentamisen kokonaiskustannuksista, jolloin avustusten määrä voi nousta yli 50 %:n hankkeen kokonaiskustannuksista.

Hankintalain soveltuminen hankkeeseen

Mikäli taloyhtiön hissiremontin arvonlisäverottomat kokonaiskustannukset nousevat yli 150 000 euron, ja taloyhtiö saa julkista tukea hankintalain (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista)  tarkoittamilta hankintayksiköiltä, eli ARA:lta ja kunnalta, yhteensä yli 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista, katsotaan taloyhtiö hankintalain mukaiseksi hankintayksiköksi. Tällöin taloyhtiönkin on noudatettava hissihankinnassaan hankintalakia. Tuen myöntäjätkin voivat asettaa rahoituksen ehdoksi sen, että tuella rahoitettava hankinta tulee kilpailuttaa hankintalain mukaisesti, kun hankinta ylittää hankintalaissa säädetyn kynnysarvon.

Hankintalakia sovelletaan taloyhtiön yli 150 000 euron hissihankintaan, jos taloyhtiöllä on päätökset yli 50 %:n julkisista tuista ennen hankintaan ryhtymistään. Jos taloyhtiö aloittaa hissien hankinnan ARA:n päätöksen jälkeen, mutta ennen kunnan avustuspäätöksen saamista, eikä 50 % raja ylity hankintaa aloitettaessa, ei taloyhtiöstä tule hankintalain tarkoittamaa hankintayksikköä, jolloin sen ei myöskään tarvitse noudattaa kilpailutuksessaan hankintalakia.

Hankkeen kilpailutus

Hankintalain soveltuessa taloyhtiön tulee julkaista hankintailmoitus HILMA- ilmoituskanavassa, joka on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä maksuton, sähköinen ilmoituskanava julkisista hankinnoista ilmoittamiselle. Hankintalaki sisältää myös muun muassa tarjouspyynnön sisältöä sekä tarjousten arviointia ja vertailua koskevia sääntöjä, jotka taloyhtiön tulee huomioida hissiurakan kilpailutuksessa. Taloyhtiö ei voi välttää hankintalain soveltamista ja kilpailutuksen järjestämistä sillä, että hissihankinnan urakkahinta pilkottaisiin moneen osaan kilpailuttamisvelvollisuuden välttämiseksi. Kokonaiskustannusten ylittäessä kynnysarvon, kilpailutus täytyy siis joka tapauksessa tehdä hankintalain säännösten mukaisesti. Taloyhtiöiden on myös syytä huomata, että ilmoitusmenettelyn laiminlyönti on muotovirhe, joka voi johtaa hankintapäätöksen kumoamiseen markkinaoikeudessa.