Sähköautojen ja niiden latauspisteiden paloturvallisuudesta

Monessa taloyhtiössä on tullut ajankohtaiseksi sähköautojen latauspisteiden hankkiminen tai ainakin sen pohtiminen, olisiko latauspisteitä tarkoituksenmukaista lisätä taloyhtiöön jollakin aikavälillä. Tämän myötä keskustelua on aiheuttanut myös se, mitä asiaan liittyen tulisi paloturvallisuuden kannalta huomioida.

Tutkimusten mukaan sähköautojen aiheuttama palokuorma ei poikkea merkittävästi polttomoottoriautojen palokuormasta. Siten sähköautot eivät näiltä osin aiheuta erityistä riskiä taloyhtiöiden rakenteellisen paloturvallisuuden kannalta, eivätkä tulipalot yleensä ala sähköautoista itsestään. Erityistä tulipalon vaaraa ei liity myöskään sähköautojen latauspisteisiin tai johdotukseen. Ongelmia aiheuttavat kuitenkin sähköautojen sitkeästi palavat litiumakut, jotka voivat tehdä sähköautopalojen sammuttamisesta erittäin hankalaa. Näin on etenkin palon syttyessä autohallissa, sillä pahimmassa tapauksessa palon sammuttaminen voi edellyttää auton upottamista veteen, jolloin auto on ensin saatava ulos hallista. Lisäksi palo voi syttyä helposti uudestaan. Tämän vuoksi latauspisteiden sijoittamista autohalleihin on harkittava tarkkaan.

Vaikkei sähköautojen latauspisteisiin tai johdotukseen liitykään erityisiä paloturvallisuusriskejä, koskevat niitä kuitenkin sähkölaitteiden turvallisuussäännökset. Lisäksi rakennusten lakisääteiset paloturvallisuusmääräykset on huomioitava. Sähkötyöt tulee suorituttaa pätevällä henkilöllä, ja sähkölaitteen tai -laitteiston on täytettävä sähköturvallisuuslain vaatimukset. Myös sähköpääkeskuksen kapasiteetin on oltava riittävä. Rakennettaessa latauspisteitä taloyhtiön hallinnassa oleville autopaikolle vastuu näiden vaatimusten täyttymisestä on lähtökohtaisesti taloyhtiöllä. Toisaalta osakkaan suorittaessa latauspisteen rakentamisen osakashallinnassa olevalle autopaikalle omana muutostyönään on vastuu tyypillisesti osakkaalla. Sähköauton palosta muulle kuin itse autolle aiheutuvat palovahingot voivat olla korvattavissa joko auton vastuuvakuutuksesta tai kiinteistön palovakuutuksesta.

Hallituksen ja isännöitsijän on lisäksi huolehdittava normaaliin tapaan talon turvallisuusjärjestelyiden määräystenmukaisuudesta ja niiden noudattamisesta. Tähän kuuluu myös pelastussuunnitelman laatiminen ja päivittäminen, mikä yleensä on taloyhtiössä turvallisuuspäällikön tehtävänä. Pelastussuunnitelmassa on syytä ottaa huomioon sähköautoihin liittyvät vaarat ja riskit ja mietittävä etukäteen, miten näitä voidaan ehkäistä sekä minimoida. Pelastussuunnitelman laatimisen ja ylläpidon laiminlyönnistä voi tietyissä tilanteissa seurata jopa hallituksen tai isännöitsijän korvausvastuu. Olennaista on se, että taloyhtiön osakkaita on riittävästi tiedotettu suunnitelman sisällöstä.