Parvekegrillaaminen ja terassilämmittimen käyttö taloyhtiöissä

Erityisesti kuluneen kevään rajoitusten vuoksi ruoanlaitto kotioloissa on lisääntynyt ja sen myötä myös parvekegrillaus sekä mahdollisesti avoliekillä toimivien terassilämmittimienkin käyttö.

Laissa ei ole varsinaisesti kielletty parvekegrillaamista, mutta on mahdollista, että parvekkeella grillaaminen on kielletty taloyhtiön järjestyssäännöissä. Parvekegrillausta on kuitenkin harvoin tarkoituksenmukaista kieltää kokonaisuudessaan järjestyssäännöissä ja grillaaminen voidaankin usein sallia sellaisissa muodoissa kuin se on paloturvallisuuden kannalta mahdollista.

Olennaisinta on, että grillaaminen parvekkeella toteutetaan paloturvallisesti. Mikäli grillaaminen parvekkeella kuitenkin aiheuttaa selkeän paloturvallisuusriskin, tulee taloyhtiön voida puuttua asiaan. Paloturvallisuusriski voi johtua esimerkiksi parvekkeen tai talon runsaista puisista rakenteista taikka parvekkeella olevista puukalusteista. Taloyhtiön hallituksen tai isännöitsijän paloturvallisuussyistä osakkaalle tai asukkaalle antamaa grillaamiskieltoa tai grillausohjeita on lähtökohtaisesti noudatettava. Myös pelastusviranomainen voi perustellusti kieltää grillaamisen, jolloin taloyhtiön tulee valvoa kiellon noudattamista.

Kertakäyttögrilliä ei tulisi käyttää parvekkeella, sillä se rinnastuu pelastuslaissa tarkoitettuun avotuleen. Myöskään hiiligrillin käyttöä ei lähtökohtaisesti tulisi sallia parvekkeella. Turvallisin vaihtoehto on sähkögrilli, mutta myös kaasusgrillin käyttäminen on useilla parvekkeilla mahdollista. Sammutusvälineistön on oltava grilliä käytettäessä käden ulottuvilla ja erityisesti kaasugrilliä käytettäessä on huolehdittava riittävästä tuulettamisesta parveketilassa. Grillin ympärillä ei tulisi olla helposti syttyviä materiaaleja tai aineita, eikä grilliä saa missään tapauksessa jättää valvomatta. Grillaamiseen mahdollisesti tarvittavan nestekaasun osalta on lisäksi syytä muistaa, että nestekaasun säilytys rakennusten kellari- ja ullakkotiloissa on kielletty.

Huolimattomasta grillaamisesta aiheutuneista vahingoista vastaa grillaaja eli useimmiten osakas tai asukas itse. Myös naapureille grillaamisesta mahdollisesti aiheutuva haitta tulee pyrkiä minimoimaan.

Avoliekillä toimivien terassilämmittimien käyttöä parvekkeella ei ole myöskään suoraan kielletty laissa, mutta yhtä lailla niiden käyttämisestä on mahdollista ottaa määräys taloyhtiön järjestyssääntöihin. Lämmittimen käytössä olennaista on, että parveketilassa on riittävä, ko. lämmitintyypin vaatima huonekorkeus ja että lämmitin on sijoitettu paloturvalliseen kohtaan parvekkeella. Erityisesti epäselvissä tilanteissa on hyvä saada vielä paloturvallisuusviranomaisen varmistus sille, millaista terassilämmitintä ko. parvekkeella voidaan käyttää.