Osakkaan muutostyölle asetettavat ehdot

Asunto-osakeyhtiö tai toinen osakkeenomistaja voi asettaa osakkaan muutostyölle ehtoja, jos työ vahingoittaa rakennusta tai muutoin aiheuttaa haittaa yhtiölle tai toisille osakkaille. Ehtojen tulee olla tarpeellisia rakennuksen vahingoittumisen tai muun mahdollisen haitan välttämiseksi tai korvaamiseksi.

Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajalla on oikeus tehdä kustannuksellaan hyvän rakennustavan ja yhtiöjärjestyksessä määrätyn käyttötarkoituksen mukaisia muutoksia osakehuoneistossa. Osakkaan on kuitenkin ilmoitettava yhtiölle kirjallisesti suunnittelemistaan muutostöistä, jos muutostyö voi vaikuttaa yhtiön tai muiden osakkaiden vastuulla olevaan osaan kiinteistöstä, rakennuksesta tai huoneistosta. Yhtiö ja muut osakkaat voivat asettaa muutostyölle ehtoja, jos muutostyö vahingoittaa rakennusta tai aiheuttaa muuta haittaa yhtiölle tai toisille osakkeenomistajille.

Laissa ei ole tarkemmin määritelty sitä, minkälaisia ehtoja yhtiö ja osakkaat voivat asettaa muutostöille. Käytännössä ehdot voivat koskea muutostyön konkreettista toteuttamista tai yhtiölle mahdollisesti aiheutuvan taloudellisen vahingon korvaamista. Työnaikaisen haitan perusteella muutostyön ehdoksi voidaan esimerkiksi asettaa, että voimakasta melua aiheuttavat työt suoritetaan tiettynä vuorokauden aikana ja että muutostyöhön ryhtyvän osakkaan on määrävälein siivottava rappukäytävä sinne kulkeutuneesta rakennuspölystä. Muutostöiden suorittamiselle on mahdollista asettaa myös ajallisia ehtoja, jos kyse on poikkeuksellisen laajasta muutostyöstä. Ajallisia ehtoja harkittaessa mittapuuna voidaan käyttää sitä, mitä on pidettävä vastaavanlaisen työn tavanomaisena ja hyvän rakennustavan mukaisena suorittamistapana ja sen vaatimana aikana. Muutostyölle on mahdollista asettaa lisäehtoja myös suostumuksen antamisen jälkeen, mikäli remontin kestäessä käy ilmi, että se tulee jatkumaan kohtuuttoman pitkään.

Jotta haitta tai vahinko oikeuttaisi asettamaan muutostyölle ehtoja, muutoksesta aiheutuvan haitan tai vahingon tulee olla yleisesti arvioiden todettavissa. Lisäksi vahingolta edellytetään olennaisuutta, joten laadultaan tavanomainen ja tilapäinen työnaikainen haitta, kuten lyhytaikainen vesikatko, ei vielä oikeuta ehtojen asettamiseen. Pääasiassa haitalla tarkoitetaan muutoksista yhtiölle aiheutuvaa taloudellista haittaa, kuten yhtiön maksettavaksi tulevia pysyviä lisäkustannuksia tai muutostyöstä rakennukselle aiheutuvaa fyysistä haittaa, kuten kiinteistön rakenteiden heikkenemistä. Muutostyön aiheuttamat haitat voivat olla myös rakennuksen ulkonäköön liittyviä esteettisiä haittoja tai aistein havaittavia pysyviä muutoksia, kuten erilaisia ääni- ja hajuhäiriöitä. Esimerkiksi yläkerran huoneiston lattiamateriaalin vaihtaminen voi vaikuttaa alakertaan kantautuvien askeläänien voimakkuuteen, jolloin yhtiö voi edellyttää muutoksen toteuttamista siten, ettei äänieristys laske sen myötä alle määräysten edellyttämän tason. Lain tarkoittamana haittana pidetään myös lisääntynyttä vahinkoriskiä; jos osakkeenomistaja suunnittelee märkätiloissa käytettävän laitteen asentamista vesikalusteettomaan tilaan, yhtiö voi asettaa muutostyön ehdoksi vesieristeiden ja lattiakaivon asentamisen.

Pääsääntöisesti muutostyölle asetettavista ehdoista päättää yhtiön puolesta sen hallitus. Selvissä tapauksissa hallitus voi valtuuttaa isännöitsijän päättämään muutostyöluvista edellyttäen, että yhtiön kanta kyseisen kaltaisiin muutoksiin on vakiintunut. Jos taas muutostyö on laajakantoinen tai muutoin epätavallinen, asia voidaan joutua viemään yhtiökokouksen päätettäväksi. Muutostyölle asetettavat ehdot eivät saa olla mielivaltaisia tai yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisia. Mikäli muutostyön toteuttaminen sille asetetuin ehdoin olisi muutostyöstä aiheutuva haitan määrä ja osakkeenomistajalle koituva hyöty huomioiden kohtuutonta, tuomioistuin voi muuttaa yhtiön tai osakkeenomistajan antaman suostumuksen ehtoja tai antaa osakkaalle luvan muutostyön tekemiseen.