Kohti fossiilitonta liikennettä – uusi laki sähköautojen latauspisteistä ja latauspistevalmiuksista taloyhtiöissä

Uusi laki sähköajoneuvojen latauspisteistä ja latauspistevalmiuksista rakennuksissa luo uusia velvoitteita taloyhtiöille. Lailla pyritään edistämään Suomen kunnianhimoista tavoitetta olla hiilineutraali jo vuonna 2035, mikä on huomattavasti aikaisemmin kuin EU:n vuoden 2050 hiilineutraaliustavoite.

Uuden lain taustaa

Eduskunta hyväksyi 16.10.2020 pitkään valmistellun lain sähköajoneuvojen latauspisteistä ja latauspistevalmiuksista rakennuksissa. Säädetty laki on osa EU:n laajempaa lainsäädäntökehystä, puhtaan energian pakettia ja siihen liittyvää energiatehokkuusdirektiiviä. Uusi laki sääntelee taloyhtiön velvoitteita suunnitella ja asentaa sähköajoneuvojen latauspisteitä sekä latauspistevalmiuksia. Yhtenä sääntelyn tavoitteista on lisätä sähköautojen määrää sekä parantaa niiden latausmahdollisuuksia ja siten sujuvoittaa siirtymistä kohti fossiilitonta liikennettä. Lainsäädännön taustalla vaikuttaa myös pyrkimys edistää rakennusten energiatehokkuutta sekä älykkään teknologian käyttöä rakennuksissa.

Hallitus julkaisi ensimmäisen luonnoksen uudeksi laiksi syksyllä 2019. Lakiesitys sai sen valmisteluvaiheessa runsaasti kritiikkiä eritysesti siksi, että sen mukaiset velvoitteet olivat kunnianhimoisempia kuin EU-direktiivi edellyttää. Vaikka palautteiden perusteella alkuperäistä lakiesitystä muutettiin ja sen velvoitteita kevennettiin, eduskunnan hyväksymä laki on yhä osittain EU-direktiivin vähimmäistasoa tiukempi. Direktiivin mukaan velvoite asentaa sähköautojen latauspisteitä koskee uusia ja laajamittaisesti korjattavia asuinrakennuksia, joissa on yli kymmenen autopaikkaa. Lokakuussa hyväksytty kansallinen laki sen sijaan edellyttää, että latausvalmius asennetaan asuinrakennuksen jokaiselle pysäköintipaikalle, jos paikkoja on yli neljä. EU-lainsäädäntöä tiukempi linjaus heijastelee Suomen kunnianhimoista tavoitetta olla hiilineutraali jo vuonna 2035.

Mitä uusi laki käytännössä tarkoittaa taloyhtiölle?

Uusi laki astui voimaan 11.11.2020. Alkaneen vuoden maaliskuusta lähtien uuden tai laajamittaisesti korjattavan asuinrakennuksen yhteyteen on asennettava latauspistevalmius jokaista pysäköintipaikkaa kohden, jos pysäköintipaikkoja on enemmän kuin neljä. Pysäköintipaikat voivat sijaita taloyhtiön pihalla tai erillisessä pysäköintitalossa. Arvioinnin kannalta olennaista on, että autopaikat on tarkoitettu asuinrakennuksen pysäköinnille. Käytännössä latauspistevalmius tarkoittaa kohteen tarkoituksenmukaisuuden puitteissa joko pysäköintipaikan putkitusta tai kaapelointia siten, että paikalle voidaan myöhemmin asentaa latauspiste. On hyvä huomata, että laki koskee latauspistevalmiutta, eikä velvoita varsinaisen latauspisteen asentamiseen – päätös latauspisteiden asentamisesta kuuluu taloyhtiölle.

Uuden lain velvoitteet koskevat uudisrakentamista ja laajamittaisia korjaushankkeita, joihin tarvitaan maankäyttö- ja rakennuslain mukainen rakennuslupa. Käytännössä lakia sovelletaan hankkeisiin, joita koskevat lupahakemukset tulevat vireille 11.3.2021 tai sen jälkeen. Ennen kyseistä ajankohtaa vireille tulleissa lupahakemuksissa ei tarvitse ottaa huomioon sähköajoneuvojen latausvalmiuksia. Mikäli taloyhtiöön on suunnitteilla laaja korjaushanke, isännöitsijän on syytä ryhtyä jo hyvissä ajoin selvittämään taloyhtiön velvollisuutta asentaa pysäköintipaikoille latauspistevalmius.

Tiettyjen edellytysten täyttyessä latauspisteiden edellyttämiin kiinteistöjen sähköjärjestelmiin kohdistuviin muutoksiin voi saada valtiontukea. Asuinrakennuksen omistava yhteisö tai sen omistama pysäköintiyhtiö voi verkkoasioinnin kautta hakea avustusta asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAsta. ARAn myöntämä avustus on 35 % tai tehokannusteella 50 % toteutuneista kustannuksista, kuitenkin enintään 90.000 euroa.

Lexia järjestää aiheesta webinaarin 27.1.2021 klo 9–10, jolloin asianajaja Annika Luhtanen kertoo tarkemmin taloyhtiöihin kohdistuvista velvoitteista ja mahdollisuuksista valtion tukeen. Tule mukaan kuulemaan, mitä uusi laki käytännössä tarkoittaa taloyhtiöiden sekä isännöitsijöiden näkökulmasta.

Voit ilmoittautua sekä esittää jo ennakkoon kysymyksiä oheisen linkin kautta: Webinaari Isännöintiyritykset ry:n jäsenille 27.1.2021: Taloyhtiöiden varautuminen sähköautoihin – Lexia