Kiinteistövakuutus ei korvannut tulppaamattomasta liitoksesta aiheutunutta vuotovahinkoa

Vuotovahinko oli tullut ilmi asukkaan huomattua huoneistonsa allaskaapissa kosteutta. Vahinkokartoituksessa havaittiin, että altaan poistoputkessa oleva astianpesukoneen poistovesille tarkoitettu liitos oli vahinkohetkellä tulppaamaton. Vakuutuslautakunnan (FINE) arvioitavana oli, onko liitoksesta vuotaneen nesteen aiheuttama vuotovahinko korvattava kiinteistövakuutuksesta vai ei.

Taloyhtiö oli hakenut kiinteistövakuutuksesta korvausta vuodon aiheuttamista kosteusvaurioista. Vastoin taloyhtiön näkemystä vakuutusyhtiö kuitenkin katsoi, ettei vuotovahingossa ollut kyse vakuutusehtojen tarkoittamasta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vahingosta. Vakuutusyhtiön mukaan kyse oli rajoitusehtojen tarkoittamasta virheellisestä asennuksesta, käyttövirheestä tai huollon laiminlyönnistä aiheutuneesta vahingosta, jota kiinteistövakuutus ei korvaa.

Kiinteistövakuutuksen vuotovahinkoehtojen mukaan vuotovahingon korvattavuus edellyttää, että neste on ennalta arvaamattomasti ja suoraan virrannut mekaanisesti rikkoutuneesta, rakennukseen kiinteästi asennetusta putkistosta. FINE totesi, ettei asiassa ole esitetty selvitystä poistoputken tai sen tulppauksen mekaanisesta rikkoutumisesta, eikä vahinko siten ollut vuotovahinkoehtojen perusteella korvattava.

Vaikka vahinkoa ei korvattu vuotovahinkoehtojen perusteella, vakuutetulle omaisuudelle aiheutunut äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinko saattoi tulla korvattavaksi kiinteistövakuutuksen All risk -laajennuksen perusteella. Arvioidessaan vahingon äkillisyyttä ja ennalta arvaamattomuutta FINE otti huomioon Suomen rakennusmääräyskokoelman, jonka osan D1 määräykset edellyttävät jätevesilaitteiston olevan tiivis. Viemärin vetoisuusongelmien seurauksena tapahtunutta altaan poistovesien vuotamista poistoputken avoimeksi jätetystä liitoksesta ei siten voitu pitää ennalta arvaamattomana. Koska vuotovahingon aiheutumismekanismi ei ollut vakuutusehdoissa tarkoitetulla tavalla ennalta arvaamaton, vahinko ei täyttänyt vakuutusehtojen mukaista korvattavan vahingon määritelmää, eikä FINE arvioinut tarkemmin rajoitusehtojen soveltuvuutta tapaukseen.

Vakuutusyhtiön antama kielteinen korvauspäätös oli vakuutusehtojen mukainen, eikä FINE suosittanut päätökseen muutosta.

Diaarinumero: FINE-032756 (2021)

Ratkaisu annettu: 21.9.2021