Kenellä on vastuu taloyhtiön leikkipaikan turvallisuudesta?

Vastuu leikkipaikan ja sen välineiden turvallisuudesta kuuluu leikkipaikkavälineiden valmistajille, leikkipaikan ylläpitäjälle sekä omistajalle. Taloyhtiöissä tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että vastuu kuuluu taloyhtiön hallitukselle, joka usein delegoi käytännön huoltotoimenpiteet käyttämälleen isännöitsijätoimistolle.

Vastuunsa täyttämiseksi taloyhtiön tulee huolehtia siitä, että sen pihalla sijaitsevan leikkipaikan käytöstä ei aiheudu vaaraa ja että leikkivälineet ovat turvallisia. On hyvä muistaa, että leikkipaikan kunnossapitovastuusta ei vapaudu, vaikka taloyhtiössä ei asuisi lainkaan lapsia.

Leikkipaikan turvallisuuden tarkistus

Kuluttajaturvallisuuslaki ei suoraan määritä, kuinka usein tai millä tavoin taloyhtiön leikkipaikan turvallisuus tulee tarkastaa. Leikkipaikalle sijoitettavien välineiden mukana on oltava huolto- ja käyttöohjeet, joihin valmistaja on määritellyt huolto- ja tarkastusvälit. Taloyhtiön on tarkastettava leikkipaikan ja sen välineiden rakenteiden kunto riittävän usein sekä poistaa tai vaihtaa rikkinäinen ja mahdollisesti vaaraa aiheuttava väline käytöstä. On hyvä muistaa, että kaikki leikkipaikan turvallisuusriskit eivät välttämättä ilmene rikkinäisinä välineinä. Esimerkiksi ajan saatossa kovettunut hiekka aiheuttaa merkittävän turvallisuusriskin, mikäli lapsi putoaa leikkivälineestä ja lyö päänsä. Hiekka tulisikin vaihtaa säännöllisin väliajoin.

Kuluttajaturvallisuuslaki edellyttää leikkipaikan tarjoajan lähtökohtaisesti laatimaan suunnitelman eli turvallisuusasiakirjan mahdollisten vaarojen tunnistamiseksi,riskien hallitsemiseksi sekä niistä tiedottamiseksi käyttäjille (). Taloyhtiöltä ei kuitenkaan lähtökohtaisesti edellytetä oman piha-alueensa leikkipaikasta laadittavan erillistä turvallisuusasiakirjaa, ellei leikkipaikka esimerkiksi kooltaan, toiminnoiltaan ja käyttöasteeltaan muistuta yleistä leikkikenttää. Mikäli useat taloyhtiöt jakavat yhteisen korttelipihalla sijaitsevan leikkipaikan, turvallisuusasiakirja vaaditaan. Jos leikkipaikka on kaupungin tai kunnan ylläpitämä, vastuu kunnossapidosta ja turvallisuudesta kuuluu sille.

Leikkipaikan käyttöikä ja turvallisuutta määrittävät standardit

Leikkipaikan ja välineiden kunnosta huolehtimisvastuu koskee niiden koko käyttöikää. Leikkivälineiden elinkaari vaihtelee ja oikein asennettuna ja huollettuna välineet voivat kestää 10-20 vuotta. Osia uusimalla käyttöikä pitenee entisestään. Leikkipaikkojen turvallisuutta koskee standardisarja SFS-EN 1176, josta löytyy yleisiä ja välinekohtaisia turvallisuusvaatimuksia ja erilaisia testausmenetelmiä. Standardeista löytyy myös ohjeita välineiden ylläpitoon. Standardit päivittyy aika ajoin, mutta päivitys ei automaattisesti tarkoita, että vanhat leikkikenttävälineet tulisi päivittää vastaamaan uusia standardeja tai poistaa, kunhan välineet eivät aiheuta vaaraa niitä käyttäville.

Asemakaavamääräysten merkitys

Mikäli taloyhtiö harkitsee leikkipaikan perusteellisen kunnostuksen sijaan sen poistamista kokonaan, on muistettava tarkistaa ensin asemakaavamääräykset. Asemakaavassa saattaa nimittäin löytyä määräys leikkipaikan sisällyttämisestä, jolloin sen poistaminen kokonaan vaatii kaavamuutoksen.

Annika Luhtanen
Lexia Asianajotoimiston rakentamiseen ja asumiseen liittyvien oikeudellisten kysymysten asiantuntija