Isännöintiliitolle ja isännöintialan yrityksille noin 5 miljoonan euron seuraamusmaksut kartellista

Markkinaoikeus määräsi Isännöintiliitolle ja kuudelle isännöintialan yritykselle yhteensä 4,93 miljoonan euron seuraamusmaksut kilpailulain vastaisesta valtakunnallisesta hintayhteistyöstä ja hintojen vahvistamisesta.   

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) esitti markkinaoikeudelle helmikuussa 2021 yhteensä 22 miljoonan euron seuraamusmaksujen määräämistä. KKV:n selvitysten perusteella yritykset ja Isännöintiliitto sopivat vuosina 2014–2017 keskenään isännöintipalvelujen hinnoista ja pyrkivät korottamaan valtakunnallisesti isännöintitoimialan hintatasoa.

Markkinaoikeus katsoi päätöksessään, että Isännöintiliitto ja kuusi sen hallituksessa edustettuina ollutta yritystä ovat osallistuneet kiellettyyn hintayhteistyöhön, joka jatkui vuodesta 2014 vuoteen 2017. Markkinaoikeuden mukaan hintayhteistyö ja hintojen vahvistamiseen tähtäävä toiminta on ollut valtakunnallista ja taloudelliselta laajuudeltaan melko merkittävää. Markkinaoikeus katsoi kuitenkin, että näytön perusteella toiminta ei ole ollut intensiteetiltään ja lukumäärältään niin laajamittaista, kuin KKV on esittänyt.

Mark­ki­na­oi­keus kat­soi KKV:n esityksen mu­kai­ses­ti, että kyse on va­ka­vas­ta ja val­ta­kun­nal­li­ses­ta yh­teis­työs­tä, jon­ka ta­voit­tee­na on ol­lut kil­pai­lun­vas­tai­nen vai­kut­ta­mi­nen isän­nöin­tia­lan hin­ta­ke­hi­tyk­seen. Markkinaoikeuden päätös ei ole vielä lainvoimainen. KKV tutustuu tarkemmin päätökseen ja päättää sitten, valittaako se päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.